QIANQIAN

QIANQIAN'S FAVORITE DESSERT CO., LTD.

403

BOOTH NO.

QIANQIAN

Taiwanese Traditional Dessert Egg Cake